Branchevereniging

Disclaimer ::

Links ::
Colofon ::

  Advies

 

Wat is een taxatie?

 

Een taxatie is een objectieve waardebepaling van onroerend goed ten behoeve van de aanvraag van een hypothecaire geldlening. Aan de hand van het taxatierapport kan de geldgever beoordelen of een hypothecaire lening al dan niet verantwoord verstrekt kan worden op basis van het aangekochte object. Het rapport kan tevens gebruikt worden voor aankoop- of verkoopbeslissingen.

 

Waarom moet een woning getaxeerd worden?

 

Een taxatierapport geeft belangrijke gegevens van uw eigen huis of het huis dat u heeft gekocht. Veel banken en andere financiële instellingen stellen een taxatierapport verplicht voordat zij een hypotheek verstrekken. De geldverstrekker (de bank) wil zekerheid omtrent de reële waarde van het huis waar u een financiering (hypotheek) voor vraagt. Daarbij is een onafhankelijk oordeel van een deskundige vereist.

Hoe vraagt u een taxatie aan?

 

U kunt een taxatie snel en eenvoudig aanvragen. Het enige dat u hoeft te doen is het online-aanvraagformulier invullen. Vervolgens nemen wij binnen 2 werkdagen persoonlijk contact met u op, teneinde een afspraak te maken voor de taxatie. 

Wat is een onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik?

 

Dit is de prijs die bij onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van huur en gebruik, en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

 

Wat is de executiewaarde vrij van huur en gebruik?

 

Dit is de prijs, die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik bij aanbieding vrij van huur en gebruik, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

 

Wat is de herbouwwaarde?

 

De herbouwwaarde is het bedrag dat benodigd is voor de herbouw van het verzekerde gebouw direct na het voorval op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming. Het betreft de waarde benodigd om de aanwezige opstallen opnieuw op te bouwen, zonder de waarde van de grond. De herbouwwaarde wordt gehanteerd als basis voor de opstalverzekering.

 

Wat is de onderhandse verkoopwaarde, in verhuurde staat?

 

Dit is de waarde die bij onderhandse verkoop bij aanbieding in verhuurde staat en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, door de meest biedende gegadigde (niet zijnde de huurder) zou zijn besteed.

 

Wat is de gedwongen onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik?

 

Dit is de prijs, die bij onderhandse verkoop binnen een beperkte verkooptermijn, bij aanbieding vrij van huur en gebruik en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Wat is de gedwongen onderhandse verkoopwaarde, in verhuurde staat?

 

Dit is de prijs die bij onderhandse verkoop binnen een beperkte verkooptermijn, bij aanbieding in verhuurde staat en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, door de meest biedende gegadigde, niet zijnde de huurder, zou zijn besteed.

Wat is de executiewaarde bij eigen gebruik?

 

Dit is de prijs die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed. Hierbij is ervan uitgegaan dat de koper met het proces-verbaal van veiling ontruiming van het onroerend goed kan bewerkstelligen.

Wat is de executiewaarde in verhuurde staat?

 

Dit is de prijs die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik bij aanbieding in verhuurde staat (met door de geldgever gegeven toestemming) door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Wat is de economische huurwaarde?

 

Dit is de prijs die bij aanbieding ten verhuur, op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Wat is de waarde in verpachte staat?

 

Dit is de prijs die bij langdurige verpachting als bedoeld in de Pachtwet, op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Wordt het taxatierapport altijd geaccepteerd door de financiële instelling(en)?

 

Ja. Onze taxatierapporten voldoen aan de laatste normen vastgesteld door Centraal Hypothecair Fonds (CHF) in samenwerking met de brancheverenigingen (NVM, LMV, RVT en VBO). Dat wil zeggen dat alle bij Taxatieadviseur.nl aangesloten taxateurs voldoen aan deze normen. Indien een taxatierapport wordt geweigerd zal Taxatieadviseur.nl zorgdragen voor een nieuw taxatierapport.

Wordt het rapport geaccepteerd door Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? 

 

Ja, onze rapporten voldoen aan de door NHG gestelde eisen bij aankoop en/of (her)financiering.

Mijn intermediair / tussenpersoon / bank zegt dat ik de taxatie via hem moet regelen. Klopt dat? 

 

Neen. U bent vrij in uw keuze van een taxateur, mits deze aan de gestelde eisen voldoen. Taxateurs werkzaam voor Taxatieadviseur.nl voldoen te allen tijde aan deze eisen. Hypotheek-Adviseurs ontvangen vaak retourprovisie van de makelaar / taxateur bij wie de taxatie wordt ondergebracht. Deze provisie kan oplopen tot vele honderden euro’s. Tevens zijn er vaak ook de zogenaamde cross-selling relaties tussen hypotheek adviseurs en makelaars, dat wil zeggen dat de makelaar “hypotheekklanten”doorverwijst naar de desbetreffende hypotheekadviseur. De benodigde taxaties gaan vervolgens weer naar deze makelaar. Hier is op zich niets op tegen alleen betaald u dan meestal wel een forse courtage voor uw taxatie.Uw hypotheek adviseur kan dus baat hebben bij het laten verrichten van een taxatie bij een door hem aangewezen makelaar / taxateur. Taxatieadviseur.nl is in het geheel onafhankelijk. 

Mijn hypotheekadviseur zegt dat indien de gewenste executiewaarde niet wordt gehaald ik de financiering niet rond krijg. Hoe ga ik hier mee om?

 

U kunt de benodigde executiewaarde vermelden op het aanvraagformulier, of indien u de opdracht telefonisch wenst door te geven kunt u deze melden aan een van de aangesloten taxateurs. De taxateur zal dan beoordelen of de gewenste executiewaarde wordt behaald. 

 

Mijn hypotheek adviseur zegt dat ik volsta met een zichttaxatie of verkort taxatierapport? Wat kost dit?

 

De kostprijs voor een dergelijke taxatie is op aanvraag. Dit is afhankelijk van de normen van de financiële instelling. Hier bestaan dus echter nog verschillen, bijvoorbeeld: wel of geen inpandige opname, dus alleen een taxatie van buitenaf. Is het slechts een aanvulling op een bestaand taxatierapport? U kunt hiervoor contact opnemen zodat we u vrijblijvend kunnen informeren.

Wordt een bedrijfspand ook voor de genoemde tarieven getaxeerd?

 

Neen. De genoemde tarieven gelden alleen voor woningen. Indien u een bedrijfspand, winkel, kantoor, etc. wilt laten taxeren kunt u vrijblijvend contact opnemen voor een offerte.

Hoe gaat de taxateur te werk?

 

Natuurlijk heeft iedere taxateur zijn eigen methode van werken. Maar om een taxatierapport te maken moet de taxateur zich houden aan de richtlijnen die zijn opgesteld omtrent het verzamelen van gegevens. 

Tijdens de opname worden zoveel mogelijk gegevens genoteerd zoals:

 • Grootte, aard en indeling van de woning 

 • Grootte, aard en indeling van het perceel 

 • De ligging, uitzicht, eventuele overlast, voorzieningen in de omgeving etc.

 • Bouwkundige kwaliteit en staat van onderhoud van de woning en de installaties 

 • Afwerkingniveau van de woning 

 • Esthetische en architectonische kwaliteit 

 • Rusten er beperkte zakelijke rechten op huis en/of de ondergrond? 

Na het verzamelen en onderzoeken van de gegevens kan het taxatierapport worden gemaakt. Het taxatierapport moet worden opgesteld volgens een standaard model financiering woonruimte. Het taxatierapport voldoet aan het model 2002.1 en wordt geaccepteerd door alle banken en de Stichting Waarborgfonds Eigen woningen ten behoeve van Nationale Hypotheek Garantie (NHG).  In het taxatierapport staat altijd (indien bij het kadaster aanwezig) een kadastraal uittreksel en een kadastrale kaart van de woning. Tevens zijn er referentieobjecten uit de directe omgeving opgenomen en zijn er grafieken met de waarde-ontwikkeling van de woning toegevoegd. Het rapport is vanzelfsprekend geschikt voor hypotheekaanvragen

Het rapport bevat de volgende elementen:

 • Privaatrechtelijke aspecten

 • Omschrijving ingeving en object

 • Onderhoudstoestand

 • Verontreiniging

 • Onderbouwing waardeoordeel

 • Publiekrechtelijke aspecten

Heeft de getaxeerde waarde invloed op het bedrag dat ik kan lenen?

 

Ja, vaak bepaalt de executiewaarde mede de hoogte van het maximaal te lenen bedrag. De meeste  geldverstrekkers lenen u maximaal 125% van de executiewaarde. 

Geeft een taxatierapport ook inzicht in de bouwkundige staat?

 

Neen, de onderhoudsstaat wordt wel bekeken en beoordeeld bij de taxatie. Indien de taxateur aanleiding ziet zal hij adviseren om een nader bouwkundig onderzoek te laten verrichten. 

Wat zijn verschotten?

 

Taxatiemodellen en de kennis van de makelaar zijn niet altijd voldoende voor de taxatie van een woning. Er zijn immers factoren die van invloed zijn op de waarde van een woning die men niet kan zien, zelfs niet bij de opname door een taxateur. Omdat deze factoren een positief of juist een negatief effect hebben op de waarde van de woning, is het van belang dat de taxateur wel op de hoogte is van deze omstandigheden.

De taxateur heeft de plicht om een onderzoek in te stellen naar dit soort factoren. Voorbeelden van zulke factoren (kunnen) zijn:

 • Veranderingen door de gemeente of provincie in beleid, bestemming en gebruik in: bestemmingsplannen, bouwverordeningen, drank- en horecawet, openluchtrecreatie en ontheffing.

 • Informatie over milieuvervuiling (bodem, lucht en water), eventuele aanwezige oude olietanks e.d.

 • Afgegeven vergunningen aan derden die van invloed (kunnen) zijn op het woongenot.

 • Informatie van het kadaster.

Veelal wordt deze informatie opgevraagd bij de gemeente. Hiervoor brengt de gemeente echter kosten in rekening. Deze kosten worden de 'verschotten' genoemd. Iedere gemeente mag haar eigen tarieven voor deze verschotten vaststellen. Daardoor kan stad A aanmerkelijk duurder uitvallen dan stad B, terwijl in stad C helemaal geen kosten worden berekend. Voor zover bij ons bekend, bedraagt het maximum tarief voor verschotten € 70,-. 

 

In nagenoeg alle gevallen zal de taxateur naast het raadplegen van het Kadaster ook een onderzoek uitvoeren naar de eigendomspapieren. Dit lijkt overbodig. Helaas blijkt uit de praktijk dat het wel noodzakelijk is om te controleren of de verkoper ook wel daadwerkelijk de eigenaar is en gerechtigd is om te verkopen. Ook dit onderzoek valt onder de verschotten.